Creand Global, FI

Combina diferents estratègies d’inversió activa per revalorar el capital a llarg termini

Característiques del fons

Fons d’inversió

Adreçat a inversors amb perfil de risc mitjà.

Objectiu d’inversió

Persegueix revalorar el capital a llarg termini buscant oportunitats d’inversió en mercats internacionals i en diferents classes d’actius.

Inversió

Inverteix majoritàriament en renda variable de qualsevol sector d’empreses de mitjana i alta capitalització. La resta s’inverteix en renda fixa, títols de deute i/o instruments del mercat monetari. El fons preveu una lleugera exposició al risc divisa.

Indicador de risc SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Low High

Gestora

Creand Asset Management (Gesalcalá, SGIIC, SAU).

Política d'inversió del fons

La gestió i administració del fons es regeix principalment pels criteris d’inversió següents:

Combina diferents estratègies d’inversió activa, i persegueix una diversificació efectiva i una monitorització i un control de risc constants.

Inverteix entre un 30% i un 75% (habitualment un 50/60%) de la cartera en renda variable i la resta en renda fixa pública o privada (inclosos els dipòsits fins a un 20%).

L’exposició al risc divisa se situa entre el 0% i el 70%.

Els actius de renda variable pertanyen majoritàriament (85%) a empreses de mitjana i alta capitalització. Els actius de renda fixa tenen una qualificació creditícia mitjana (mínim BBB-).

La participació en aquest fons és d’acumulació. Els rendiments que se n’obtenen es reinverteixen.

No hi ha predeterminació quant a la distribució per tipus d’emissor (públic o privat), divisa, capitalització i sector econòmic.

Subscrigui’s a Research

Li proporcionem el valor del coneixement i les reflexions del nostre equip expert.

Informe

Flash dels mercats

Webinars

Podcast