Canal de denúncies

Per tal de prevenir, descobrir i sancionar les infraccions del Codi Ètic i de Conducta, del Codi Penal, Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals, Llei del Mercat de Valors, o qualsevol altra normativa relacionada amb l’activitat econòmica d’aquesta entitat, que puguin produir-se per part de consellers, empleats, directius, agents i col·laboradors del Grup Banco Alcalá, S.A., es troba habilitat un canal de denúncies que permet a qualsevol persona que hagi tingut coneixement d’aquestes infraccions posar aquesta circumstància en coneixement del Comitè de Riscos Penals de Banco Alcalá, SA, mitjançant la següent enllaç

CanalDenunciasCreand

En el disseny i l’aplicació d’aquest sistema de denúncia s’ha respectat plenament el marc legal vigent, i és de total aplicació la Llei 2/2023 de 20 de febrer de protecció al denunciant, així com la normativa a nivell laboral i en matèria de protecció dades ; i, com no pot ser altrament, els drets fonamentals de les persones afectades:

  • Hi ha un Manual de Prevenció de Delictes que regula el funcionament del canal de denúncies
  • Garantint la confidencialitat del canal
  • Garantint l’anonimat absolut del denunciant
  • Garantint el compliment de la normativa de protecció de dades aplicable
  • Atenent de manera àgil totes les denúncies interposades per aquest mitjà dins del termini legalment establert


El Departament de Compliment Normatiu és el responsable del sistema.