Canal de denúncies

Per tal de prevenir, descobrir i sancionar les infraccions del Codi Ètic i de Conducta, del Codi Penal, Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals, Llei del Mercat de Valors, o qualsevol altra normativa relacionada amb l’activitat econòmica d’aquesta entitat, que pugui va resultar per part de Consellers, empleats, directius, agents, i col·laboradors del Grup Banco Alcalá, S.A., es va trobar habilitat un canal de denúncies que permet a qualsevol persona que hagi tingut coneixement d’aquestes infraccions posar aquesta circumstància en coneixement del Comitè de Riscos Penals de Banco Alcalá, SA, al qual es pot adreçar mitjançant correu electrònic a l’adreça “canal.denúncies@creand.es”.

En el disseny i l’aplicació d’aquest sistema de denúncia s’ha respectat plenament el marc legal vigent, tant a nivell laboral com en matèria de protecció de dades, i els drets fonamentals de les persones afectades:

  • Hi ha un Manual de Prevenció de Delictes que regula el funcionament del canal de denúncies
  • Garantint l’anonimat del denunciant
  • Garantint el compliment de la normativa de protecció de dades aplicable
  • Atenent de manera àgil totes les denúncies interposades per aquest mitjà
  • Sent el Departament de Compliment Normatiu el responsable del sistema