Avís legal

Informació legal sobre Banco Alcalá, S.A.

Aquest lloc web és titularitat de Banco Alcalá, S.A. (en endavant, “el Banc”), que disposa del NIF número A-79074274, entitat bancària subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya, amb domicili social a Madrid, carrer Ortega y Gasset, 7, 4t, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 2.063, Foli 1, Full número M-36.680.

Avís legal: Condicions generals d’utilització d’aquest lloc web