Nosaltres

L'ajudem a gestionar, protegir i fer créixer el seu patrimoni.
Nosaltres

La nostra essència

Assessorament local amb visió global.

Oferim un servei de banca privada internacional que es caracteritza pel tracte personalitzat, la rendibilitat i la gestió amb el màxim rigor i professionalitat.

Satisfem les expectatives dels nostres clients amb serveis boutique i amb el suport de l’experiència, del coneixement del mercat financer internacional i de l’entorn més pròxim.

Els nostres clients són únics i el nostre servei també ho és. En combinar els recursos i les capacitats d’una gran entitat amb presència internacional, aconseguim acostar-nos a l’ideal de servei flexible, creatiu i individualitzat.

Establim amb els nostres clients una relació de confiança, d’interessos i beneficis compartits, en la qual creem solucions conjuntament.

Serveis d'inversió integrals d'alta qualitat per a:

Family Office

Inversors particulars

Fundacions i institucions

Inversors institucionals

Una mica d'història

Creand Wealth Management és la marca comercial del Banco Alcalá, SA, que obeeix a la unificació de marca a escala internacional del Grup Crèdit Andorrà Financial Group amb el nom de Creand.

Mantenim sempre el client en el centre i, amb la finalitat de preservar l’excel·lència en el servei i la diferenciació a través de l’especialització en productes i serveis, aquest canvi s’emmarca en l’aposta per la transformació i la innovació.

El Grup Banco Alcalá neix a Madrid el 1989 i ja en els seus inicis es focalitza en la gestió del patrimoni de grups familiars.  Actualment està format per Banco Alcalá, SA i Gesalcalá, SGIIC, SAU. El 1989 la família Argüelles, amb gairebé un segle de tradició bancària, funda Banco Alcalá.

La solidesa d'un gran grup

Més de 65 anys d'experiència en banca privada ens avalen.

Assessorament local, amb visió global i la solidesa d’un gran grup financer, amb més de 65 anys d’experiència en banca privada.

Creand Wealth Management forma part del grup internacional Crèdit Andorrà Financial Group, fundat el 1949, referent en el sistema financer internacional i líder a Andorra. Andorra ha crescut i prosperat gràcies a un règim jurídic favorable i a un sistema financer estable

que ha adoptat els estàndards internacionals del Grup d’Acció Financera (GAFI) i la Directiva de Mercats en Instruments Financers (MiFID) en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i pràctiques comercials.

Grup Crèdit Andorrà és present a Europa (Andorra, Espanya, Luxemburg i Suïssa) i a Amèrica (Miami, Mèxic i Panamà).

Reconeixements del Grup Crèdit Andorrà

group

The Banker posa de manifest el lideratge de Crèdit Andorrà, que demostra una gestió i una solvència excel·lents, així com una trajectòria sòlida basada en els bons resultats i el creixement sostingut.

group 6

Global Banking & Finance Review ha reconegut Crèdit Andorrà com a millor banc de banca privada a Andorra per setè any consecutiu

group

Premi EuroFonds Grands Prix a Gesalcalá, SGIIC per ser la millor gestora de la seva grandària a Espanya i Europa.

Un model de banca compromesa

La nostra voluntat de responsabilitat com a grup ens defineix.
admin

Compromesos amb el futur

Grup Crèdit Andorrà és membre del Pacte Mundial i de la UNEP Fi, i integra els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la seva estratègia d’RSC.

02 comprometidos etica 2

Compromesos amb l’ètica i la transparència

El govern corporatiu és un dels pilars fonamentals en l’estratègia del Grup, que reforcem constantment en línia amb les millors pràctiques internacionals.

03 comprometidos personas

Compromesos amb el medi ambient

La protecció i la cura de l’entorn són part de l’interès del nostre Grup pel benestar de les generacions futures.

04 comprometidos medio ambiente 1

Compromesos amb el medi ambient

La protecció i la cura de l’entorn són part de l’interès del nostre Grup pel benestar de les generacions futures.

05 comprometidos conocimiento 1

Compromesos amb el coneixement

Estem convençuts que la generació de valor va més enllà del negoci per contribuir a la generació de riquesa per al conjunt de la societat.

06 comprometidos cultura 1

Compromesos amb la cultura

La col·lecció d’art de Crèdit Andorrà, creada el 1989, inclou una destacada col·lecció de pintura catalana dels segles XIX al XX i de rellotges domèstics catalans del segle XVIII.

Informació corporativa

Diego Fernández de Henestrosa Argüelles

President

No executiu

Francesc Xavier Cornella Castel

Vicepresident

No executiu

Borja García-Nieto Portabella

Vocal

No executiu

Rafael Añó Sanz

Vocal

Executiu

Javier Lapastora Turpín

Vocal

Independent

Jordi Dubà Berga

Sotssecretari

(no conseller)

 Marcos Ojeda García

Conseller director general

Executiu

Esteban Jorge Estévez Zurita

Conseller

(no executiu)

Ignacio García-Nieto Portabella

Vocal

No executiu

Alfonso Maristany Cucurella

Vocal

Independent

Arpine Abgaryan Ghazaryan

Secretària

(no consellera)

Independiente
 
Arpine Abgaryan Ghazaryan
Secretaria
(no Consejera)

Alfonso Maristany Cucurella

President

Independent

Javier Lapastora Turpín

Vocal

Independent

Jordi Dubà Berga

Sotssecretari

(no conseller)

Diego Fernández de Henestrosa Argüelles

Vocal

No executiu

Arpine Abgaryan Ghazaryan

Secretària

(no consellera)

Les funcions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions es detallen en la Política d’Organització, Responsabilitats i Funcions de Banco Alcalá.

Els nomenaments de membres del Consell d’Administració i directors generals o assimilats s’han adoptat amb informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Remuneracions.

Javier Lapastora Turpín

President

Independent

Alfonso Maristany Cucurella

Vocal

Independent

Jordi Dubà Berga

Sotssecretari

(no conseller)

Francesc Xavier Cornella Castel

Vocal

No executiu

Arpine Abgaryan Ghazaryan

Secretària

(no consellera)

Les funcions de la Comissió de Supervisió i Auditoria es detallen en la Política d’Organització, Responsabilitats i Funcions de Banco Alcalá.

Sr. Diego Fernández de Henestrosa Argüelles

President

Sr. Marcos Ojeda García

Vocal

Sr. Francesc Xavier Cornella Castel

Vocal

Sra. Arpine Abgaryan Ghazaryan

Secretària (no consellera)

Responsable de la Unitat de Gestió i control de riscos de Banco Alcalá, SA:

Raúl CANTO LUNA

La gestió adequada del risc és essencial per al negoci de l’entitat de crèdit i el Consell d’Administració de Banco Alcalá està fermament compromès amb l’establiment de les millors pràctiques i criteris de la indústria en tot el Grup Banco Alcalá. El Sistema de gestió de riscos està format pels següents elements:

  • Marc d’apetència de risc
  • Principis generals de gestió del risc i marc de control intern
  • Estructura de govern i l’organització
  • Mapa de riscos corporatiu

La política de gestió de riscos s’enfoca en la mitigació o en l’assumpció prudent de riscos —segons correspongui— en cadascuna de les tipologies de risc dins d’un marc conservador, definides en la Política de gestió de riscos de l’Entitat, aprovada pel Consell d’Administració de Banco Alcalá, SA, amb data 25 d’abril de 2017.

De conformitat amb la normativa aplicable el Col·lectiu identificat serà aquell format pels consellers, alts directius o empleats les activitats professionals dels quals tinguin una incidència important en el perfil de risc d’una entitat, i s’hauran d’incloure com a mínim els que compleixin els criteris establerts en els articles 2, 3 i 4 del Reglament Delegat (UE) núm. 604/2014.

Amb la finalitat d’establir un equilibri adequat entre remuneració i assumpció de riscos, s’elabora periòdicament un procediment intern d’identificació del col·lectiu amb incidència important en el perfil de risc de l’entitat. El Consell d’Administració del Banco Alcalá aprova amb caràcter anual una política de remuneració que, respecte a les categories de personal de relació laboral, inclou, entre altres:

-Les categories de personal les activitats professionals del qual incideixen de manera significativa en el perfil de risc de l’entitat.

-Les mesures previstes per ajustar la remuneració en cas d’acompliment inferior a l’esperat.

-Els criteris utilitzats en la determinació de la remuneració per prendre en consideració riscos presents i futurs.

-Informació quantitativa agregada sobre remuneracions, amb la distinció entre (banca d’inversió, comercial, àrea de gestió d’actius i la resta)

La Junta General del Banco Alcalá no ha aprovat una remuneració variable superior al 100% de la remuneració fixa per a cap membre del col·lectiu identificat.

–  Informe amb rellevància prudencial 2016

–  Informe amb rellevància prudencial 2017

–  Informe amb rellevància prudencial 2018

–  Informe amb rellevància prudencial 2019

–  Informe amb rellevància prudencial 2020

La Junta General Ordinària d’Accionistes de Banco Alcalá, SA, en la seva reunió celebrada amb data 28 de juny de 2018, va adoptar, entre altres, els següents acords:

– Aprovar per als exercicis 2018, 2019 i 2020, la Política de remuneracions del Grup Banco Alcalá, exclusivament, en aquella part que afecta els consellers de Banco Alcalá, SA (punts 5.1 i 7.3 de la mateixa).

– Fixar en 200.000 € l’import de la retribució del Consell d’Administració per a l’exercici 2018.

Aquest acords van ser adoptats per unanimitat dels accionistes de Banco Alcalá, SA assistents a l’esmentada reunió (dos accionistes que representaven el 94,9999% del capital social subscrit amb dret a vot).

És competència del Consell d’Administració de Banco Alcalá, SA, la distribució entre els seus membres de la retribució fixada per la Junta general d’accionistes. Amb aquesta finalitat, en la seva reunió celebrada amb data 13 de juliol de 2018, el Consell d’Administració de Banco Alcalá, SA va acordar distribuir entre els consellers la retribució citada (amb la retenció legalment pertinent) sobre la base dels següents criteris:

– Correspondrà als consellers 3.000 € bruts per l’assistència a cada reunió del Consell d’Administració;

– Correspondrà als presidents de les Comissions del Consell d’Administració, 6.000 € bruts per l’assistència a cada reunió de la Comissions que presideixen; i,

– Correspondrà a la resta de membres de les Comissions del Consell d’Administració 4.000 € bruts per l’assistència a cada reunió de les Comissions a les quals pertanyen.

Les citades retribucions únicament seran percebudes per aquells consellers que no percebin remuneració per ser directius/empleats de qualsevol de les societats integrants del Grup Banco Alcalá o de la seva entitat matriu, Crèdit Andorrà, SA. En aquest sentit, la remuneració total dels membres del Consell d’Administració de Banco Alcalá, SA en l’exercici 2018 (amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius) s’exposa a continuació:

–  Consultar la taula infrmativa sobre remunacions 

Parlem?

Els nostres experts analitzaran juntament amb vostè totes les opcions

que li podem oferir.