Nosaltres

L'ajudem a gestionar, protegir i fer créixer el seu patrimoni.
Nosaltres

La nostra essència

Assessorament local amb visió global.

Oferim un servei de banca privada internacional que es caracteritza pel tracte personalitzat, la rendibilitat i la gestió amb el màxim rigor i professionalitat.

Satisfem les expectatives dels nostres clients amb serveis boutique i amb el suport de l’experiència, del coneixement del mercat financer internacional i de l’entorn més pròxim.

Els nostres clients són únics i el nostre servei també ho és. En combinar els recursos i les capacitats d’una gran entitat amb presència internacional, aconseguim acostar-nos a l’ideal de servei flexible, creatiu i individualitzat.

Establim amb els nostres clients una relació de confiança, d’interessos i beneficis compartits, en la qual creem solucions conjuntament.

Serveis d'inversió integrals d'alta qualitat per a:

Family Office

Inversors particulars

Fundacions i institucions

Inversors institucionals

Una mica d'història

Creand Wealth Management és la marca comercial del Banco Alcalá, SA, que obeeix a la unificació de marca a escala internacional del Grup Crèdit Andorrà Financial Group amb el nom de Creand.

Mantenim sempre el client en el centre i, amb la finalitat de preservar l’excel·lència en el servei i la diferenciació a través de l’especialització en productes i serveis, aquest canvi s’emmarca en l’aposta per la transformació i la innovació.

El Grup Banco Alcalá neix a Madrid el 1989 i ja en els seus inicis es focalitza en la gestió del patrimoni de grups familiars.  Actualment està format per Banco Alcalá, SA i Gesalcalá, SGIIC, SAU. El 1989 la família Argüelles, amb gairebé un segle de tradició bancària, funda Banco Alcalá.

La solidesa d'un gran grup

Més de 65 anys d'experiència en banca privada ens avalen.

Assessorament local, amb visió global i la solidesa d’un gran grup financer, amb més de 65 anys d’experiència en banca privada.

Creand Wealth Management forma part del grup internacional Creand, fundat el 1950, referent en el sistema financer internacional i líder a Andorra. Andorra ha crescut i prosperat gràcies a un règim jurídic favorable i a un sistema financer estable

que ha adoptat els estàndards internacionals del Grup d’Acció Financera (GAFI) i la Directiva de Mercats en Instruments Financers (MiFID) en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i pràctiques comercials.

Grup Creand és present a Europa (Andorra, Espanya i Luxemburg) i a Amèrica (Miami i Panamà).

Reconeixements del Grup Creand

TB Bank of the Year 2023 Winner Logos 1 OUTLINED Andorra

La revista The Banker del grup Financial Times reconeix Creand Crèdit Andorrà com a Banc de l’Any d’Andorra el 2023. El premi es concedeix pel lideratge, el bon desenvolupament del negoci, la innovació i el valor afegit al client.

8764039 PWM GPBA Winnerslogo 2022 Winners25

Les publicacions Professional Wealth Management i The Banker (grup Financial Times) concedeixen a Creand Crèdit Andorrà el premi a la Millor Banca Privada a Andorra 2022 per la seva estratègia de creixement i capacitat per ampliar l’oferta de productes d’inversió.

group

Premi EuroFonds Grands Prix a Gesalcalá, SGIIC per ser la millor gestora de la seva grandària a Espanya i Europa.

Un model de banca compromesa

La nostra voluntat de responsabilitat com a grup ens defineix.
admin

Compromesos amb el futur

Grup Creand és membre del Pacte Mundial i de la UNEP Fi, i integra els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la seva estratègia d’RSC.

02 comprometidos etica 2

Compromesos amb l’ètica i la transparència

El govern corporatiu és un dels pilars fonamentals en l’estratègia del Grup, que reforcem constantment en línia amb les millors pràctiques internacionals.

03 comprometidos personas

Compromesos amb el medi ambient

La protecció i la cura de l’entorn són part de l’interès del nostre Grup pel benestar de les generacions futures.

04 comprometidos medio ambiente 1

Compromesos amb el medi ambient

La protecció i la cura de l’entorn són part de l’interès del nostre Grup pel benestar de les generacions futures.

Logo CAT V

Compromesos amb el coneixement

Estem convençuts que la generació de valor va més enllà del negoci per contribuir a la generació de riquesa per al conjunt de la societat.

06 comprometidos cultura 1

Compromesos amb la cultura

La col·lecció d’art de Creand, creada el 1989, inclou una destacada col·lecció de pintura catalana dels segles XIX al XX i de rellotges domèstics catalans del segle XVIII.

Informació corporativa

Diego Fernández de Henestrosa Argüelles
President
No Executiu

Francesc Xavier Cornella Castel
Vicepresident
No Executiu

Marcs Ojeda García
Conseller Director General
Executiu

Rafael Añó Sanz
Vocal
Executiu

Isabel Dutilh Carvajal
Vocal
Consellera Independent

Javier Lapastora Turpín
Vocal
Conseller Independent

Esteban Jorge Estévez Zurita
Vocal
No Executiu

Borja García-Nieto Portabella
Vocal
No Executiu

Ignacio García-Nieto Portabella
Vocal
No Executiu

Alfonso Maristany Cucurella
Vocal
No Executiu

Guillem Guerra Martín
Secretari
No Conseller

José F. Canalejas Merín
Vicesecretari
No Conseller

Isabel Dutilh Carvajal
Presidenta
Consellera Independent
 
Javier Lapastora Turpín
Vocal
Conseller Independent
 
Diego Fernández de Henestrosa Argüelles
Vocal
No executiu
 
Guillermo Guerra Martín
Secretari
No Conseller

José F. Canalejas Merín
Vicesecretari
No Conseller

Les funcions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions es detallen en la Política d’Organització, Responsabilitats i Funcions de Banco Alcalá.

Els nomenaments de membres del Consell d’Administració i directors generals o assimilats s’han adoptat amb informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Remuneracions.

Javier Lapastora Turpín
President
Conseller Independent
 
Isabel Dutilh Carvajal
Vocal
Consellera Independent

Esteban Jorge Estévez Zurita
Vocal
No Executiu
 
Guillermo Guerra Martín
Secretari
No Conseller
 
José F. Canalejas Merín
Vicesecretari
No Conseller

Les funcions de la Comissió de Supervisió i Auditoria es detallen en la Política d’Organització, Responsabilitats i Funcions de Banco Alcalá.

Diego Fernández de Henestrosa Argüelles
President
No Executiu
 
Francesc Xavier Cornella Castel
Vocal
No Executiu
 
Marcos Ojeda García
Vocal
Executiu
 
Guillermo Guerra Martín
Secretari
No Conseller

José F. Canalejas Merín
Secretari
No Conseller

Responsable de la Unitat de Gestió i control de riscos de Banco Alcalá, SA:

Raúl CANTO LUNA

La gestió adequada del risc és essencial per al negoci de l’entitat de crèdit i el Consell d’Administració de Banco Alcalá està fermament compromès amb l’establiment de les millors pràctiques i criteris de la indústria en tot el Grup Banco Alcalá. El Sistema de gestió de riscos està format pels següents elements:

  • Marc d’apetència de risc
  • Principis generals de gestió del risc i marc de control intern
  • Estructura de govern i l’organització
  • Mapa de riscos corporatiu

La política de gestió de riscos s’enfoca en la mitigació o en l’assumpció prudent de riscos —segons correspongui— en cadascuna de les tipologies de risc dins d’un marc conservador, definides en la Política de gestió de riscos de l’Entitat, aprovada pel Consell d’Administració de Banco Alcalá, SA, amb data 25 d’abril de 2017.

De conformitat amb la normativa aplicable el Col·lectiu identificat serà aquell format pels consellers, alts directius o empleats les activitats professionals dels quals tinguin una incidència important en el perfil de risc d’una entitat, i s’hauran d’incloure com a mínim els que compleixin els criteris establerts en els articles 2, 3 i 4 del Reglament Delegat (UE) núm. 604/2014.

Amb la finalitat d’establir un equilibri adequat entre remuneració i assumpció de riscos, s’elabora periòdicament un procediment intern d’identificació del col·lectiu amb incidència important en el perfil de risc de l’entitat. El Consell d’Administració del Banco Alcalá aprova amb caràcter anual una política de remuneració que, respecte a les categories de personal de relació laboral, inclou, entre altres:

-Les categories de personal les activitats professionals del qual incideixen de manera significativa en el perfil de risc de l’entitat.

-Les mesures previstes per ajustar la remuneració en cas d’acompliment inferior a l’esperat.

-Els criteris utilitzats en la determinació de la remuneració per prendre en consideració riscos presents i futurs.

-Informació quantitativa agregada sobre remuneracions, amb la distinció entre (banca d’inversió, comercial, àrea de gestió d’actius i la resta)

La Junta General del Banco Alcalá no ha aprovat una remuneració variable superior al 100% de la remuneració fixa per a cap membre del col·lectiu identificat.

–  Informe amb rellevància prudencial 2016

–  Informe amb rellevància prudencial 2017

–  Informe amb rellevància prudencial 2018

–  Informe amb rellevància prudencial 2019

–  Informe amb rellevància prudencial 2020

–  Informe amb rellevància prudencial 2021

–  Informe amb rellevància prudencial 2022

La junta general ordinària d’accionistes de Banco Alcalá, S.A., en la reunió celebrada en data 30 de juny de 2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

– Aprovar, per als exercicis 2021, 2022 i 2023, la Política de remuneracions del Grup Banco Alcalá, únicament i exclusivament, en la part que afecta els consellers de Banco Alcalá, S.A. (punts 5.1 i 7.3 d’aquesta política).

Així mateix, la junta general ordinària de Banco Alcalá, S.A., en la reunió celebrada en data 30 de juny de 2022, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

– Fixar en 200.000 € l’import de la retribució del Consell d’Administració per a l’exercici 2022.

Aquests acords es van adoptar per unanimitat del 100 % dels accionistes de Banco Alcalá, S.A.

Competeix al Consell d’Administració de Banco Alcalá, S.A. que es distribueixi entre els membres la retribució fixada per la Junta General d’Accionistes. A aquests efectes, en la reunió celebrada en data 20 de juliol de 2022, el Consell d’Administració de Banco Alcalá, S.A. va acordar distribuir entre els consellers l’esmentada retribució (amb la retenció legalment procedent) d’acord amb els criteris següents:

– Correspondran als consellers 3.000 € bruts per l’assistència a cada reunió del Consell d’Administració;

– correspondran als presidents de les comissions del Consell d’Administració 6.000 € bruts per l’assistència a cada reunió de les comissions que presideixen; i,
– correspondran als restants membres de les comissions del Consell d’Administració 4.000 € bruts per l’assistència a cada reunió de les comissions a què pertanyen.

Les retribucions esmentades únicament les percebran els consellers que no percebin remuneració per ser directius/empleats de qualsevol de les societats integrants del Grup Banc Alcalá o de la seva entitat matriu, Crèdit Andorrà, SA. En aquest sentit, la remuneració total dels membres del Consell d’Administració de Banco Alcalá, S.A. per a l’exercici 2022 (amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius) és la que s’exposa a continuació:

–  Consultar la taula informativa sobre remunacions